Mäklarinformation


BRF Kajen 5 ”K5”

INFORMATION OM FÖRENINGEN OCH FASTIGHETER UPPDATERAD 2022-09-03

Uppgift om pantbrev och mäklarbild lämnas av vår ekonomiska förvaltare Nabo. www.nabo.se.


Överlåtelseavtal och ansökan om inträde och/eller utträde i föreningen

Föreningen använder en digital tjänst på www.smoot.se där mäklaren registrerar överlåtelser, fyller i medlemskapsansökan, hanterar kompletterande dokument och hämtar stadgar och årsredovisning. Ansökan skickas sedan till styrelsen för granskning och beslut om medlemskap. Det är inte möjligt att ansöka om medlemskap på något annat sätt, utan kommer ansökningar om medlemskap in på annan väg kommer dessa att returneras avsändaren. 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift tas, i enlighet med föreningens stadgar, ut med 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp. Det är köparen som betalar avgiften. Föreningen tar även ut en pantsättningsavgift per pantbrev om 1,5 % av gällande prisbasbelopp som betalas av köparen (bostadsrättshavaren/pantsättaren).

Elmätare och elabonnemang

Alla lägenheter har egen elmätare, men det är föreningen som köper in all el och har avtalet med nätbolag och elleverantör. Den faktiska förbrukningen per lägenhet kommer i efterhand på avgiftsavin varje månad. Vid försäljning ansvarar säljare och köpare själva för hantera dessa kostnader sinsemellan.  

Allmänt om föreningen

Föreningen innehar fastigheten Lagringen 1 och äger marken. Föreningen har 193 bostadsrätter om totalt 15 679 kvm, 2 lokaler för uthyrning om totalt 317 kvm samt en gemensamhetslokal på 58 kvm, K5 Häng. 

Föreningen äger och förvaltar ett höghus med adress Årgångsgatan 1 och ett låghus med adress Årgångsgatan 5 och 7, Sjöviksvägen 75 och Ekfatsgatan 2, 4, och 6. Husen färdigställdes 2016/2017. Mellan husen finns en privat innergård med utsikt mot Mälaren.

Arkitekt: ÅVVL Arkitekter.

Obligatoriskt tillägg till månadsavgiften för internet, IP-telefoni och kabel-tv från Telia (triple play) tillkommer med 150 kr/lägenhet och månad. 

Uppvärmning: Fjärrvärme, ingår i månadsavgiften. Varmvatten mäts och debiteras per lägenhet.  

Ventilation: Höghuset har ett mekaniskt till-och frånluftssystem, ett så kallat FTX-system, med värmeåtervinning av den varma frånluften. Låghuset har ett mekaniskt frånluftssystem, ett så kallat FX-system. Tilluftsdonen i låghuset (placerade bakom radiatorerna) har löstagbara filter. Nya sådana delas ut årligen av föreningen för byte.

El: Jordade uttag i samtliga lägenheter. Fastigheten har elcentraler med huvudsäkringar i respektive trappuppgång. I varje lägenhet finns ett elcentralskåp där all el kommer in och här finns även automatsäkringar och jordfelsbrytare för hela lägenheten.

Sprinkler: Samtliga lägenheter i höghuset är försedda med sprinkler. Det finns både tak-och väggsprinkler och varje rum har minst en sprinkler. Det är viktigt att inte täcka för sprinklerna eller måla över dessa. Du får inte heller placera bokhylla eller annat som skärmar av sprinklerna. Läs gärna mer i den Brandinformation som finns. 

Föreningen har räkenskapsår 1 januari – 31 december. Föreningsstämman hålls vanligtvis i maj månad. Extra stämmor kan förekomma.

Ekonomi

Styrelsen arbetar för att medlemmarna ska känna sig trygga med att bo i en välskött förening som har en sund och stabil ekonomi. Allt för att skapa värde över tid. Föreningen gör löpande avsättningar för renoveringar enligt en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden.
Styrelsen ser inget behov av att höja avgiften, Föreningens lån är bättre placerad än vad som kalkylerades i den ekonomiska planen.  Föreningens lån 2021-12-31 uppgick till 150 100 000 kronor motsvarande 9573 kronor per kvadratmeter boendeyta. Amortering sker med totalt 3,1 mkr varje år.

Enligt www.ekonomifokus.se är 5 000 -10 000 kr/kvm bra särskilt om fastigheten är så ny som vår.

Enligt Finansinspektionens bolånerapport 2020-04-02 kan man läsa att för nyproducerade bostadsrätter i nybildade föreningar var den genomsnittliga skulden 12 945 kr per kvadratmeter (genomsnitt för hela landet).

Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom under juli.

Lägenheter

Varje lägenhet har ett unikt femsiffrigt objektsnummer. Den första siffran anger vilken uppgång det är (Årgångsgatan 1 = 1, Årgångsgatan 5 = 2, osv till Ekfatsgatan 2 = 7). De fyra efterföljande siffrorna är = skatteverkets lägenhetsnummer
Föreningen godkänner delat ägande utan särskilda krav på hur ägandet är fördelat. Föreningen accepterar inte juridisk person som ägare vilket framgår stadgarna.

I föreningen finns 193 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt enligt följande:

1 rum och kök: 7
2 rum och kök: 52
3 rum och kök: 77
4 rum och kök: 53

5 rum och kök: 3
6 rum och kök: 1

Till varje lägenhet finns förråd i källarplan i respektive uppgång. Alla lägenheter, med ett undantag, har balkong, uteplats och/eller terrass.

Gemensamma anläggningar m.m.

På Sjövikskajen 42 finns en lokal på 58 kvm som hyrs ut till boende. Lokalen har stora fönster med direkt sjöutsikt på kajen. Här finns bastu, plats för kalas/möte och även möjlighet till övernattning. Ljus- och ljudanläggning finns i lokalen. Föreningen har två kajaker och fyra SUP:ar för utlåning. Det finns hobbyhörna, återbrukshörna och ett microbibliotek i källarplan på Årgångsgatan 1.  Pingisbord finns i cykelrummet på Sjöviksvägen 75. Cykelrum finns i källaren i varje uppgång utom på Ekfatsgatan 2 och 4. Föreningen har två rum för avfall och återvinning. I rummet på Ekfatsgatan finns även behållare för textilier, skor, accessoarer mm och påsar för matavfall att hämta.  Hjärtstartare finns i entrén på Årgångsgatan 1.   

Varje vår och höst anordnas en Fixardag då vi gemensamt hjälp åt att göra extra fint i våra gemensamma utrymmen. Vi avslutar med korvgrillning på vår fina innergård.

Förvaltning och organisationsanslutning

Föreningen har avtal med Nabo för den ekonomiska förvaltningen och med Fastighetsägarna för tekniska förvaltningen. Brf Kajen 5 är en äkta bostadsrättsförening och klassas som äkta privatbostadsföretag.

Appen Loomer är föreningens applikation för kommunikation mellan medlemmar och styrelsen samt innehåller boendeinformation etc. För tillgång som medlem kan du kontakta styrelsen.

Garage och gemensamhetsanläggning

Föreningen har ett avtal med Greenpark som äger Bergrumsgaraget om hyra av p-platser. Totalt finns det 135 platser och det är ingen kö. Hyran är 1537 kr per bilplats och månad.

På både Ekfatsgatan och Årgångsgatan finns besöksparkering mot avgift. På Årgångsgatan finns också två platser för laddning av el.

Föreningen har en gemensamhetsanläggning (GA) för Årgångsgatan tillsammans med Brf Årgången och en GA för Ekfatsgatan tillsammans med Brf Kajplats 6.  GA ansvarar för drift och underhåll av gata  och trappa ner till kajen. 

Energideklaration och radonmätning

Energideklaration utfördes 2019. Energiförbrukningen uppgår till 101 kWh/kvm och år (Energiklass D) för värme, varmvatten och fastighetsel. Normalförbrukning för denna typ av fastighet är 98 kWh/kvm och år. Radonmätning är genomförd och alla mätresultat är väl under riktvärdet.

Planerat underhåll

Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig över en 50-årsperiod och gör årligen avsättningar till planerade underhållsåtgärder. Av årsredovisningen framgår årlig avsättning, ianspråktagande och reserverade medel i underhållsfonden. Reparationer kostnadsförs löpande.

Planerat och utfört underhåll under innevarande och tidigare år:

Planerad 2022: OVK-besiktning låghuset.

2022: Uppgradering laddstolpe Årgångsgatan för snabbare laddning. 

2022: Iordningsställande av återbrukshörna.

2022: Kajak- och SUP-utlåning i ombyggt källarförråd. 

2022: Nya blomlådor till innergården.

2022: Installation av solpaneler på låghustaket (togs i drift 2022-05-10).

2022: Uppgradering cykelrum med 2-våningsställ mm.

2022: Rensning av övergivna cyklar.

2021: LED-belysning installerades på gatubelysningen på Årgångsgatan.

2021: Laddstolpe med 2 laddplatser sattes upp på Årgångsgatan.

2021: Parkeringsautomat installerades på Årgångsgatan. 

2021: Innergården kompletterades med ytterligare sittplatser/soffor.

2021: Hjärtstartare köptes in till entrén på Årgångsgatan 1.

2021: Förbättring av skalskydd då brytskydd monterades på de 6 portar som saknade.

2020: Iordningsställande av föreningslokal, K5 Häng, med bastu.

2020: OVK-besiktning höghuset.

2020: Målning grå ytterdörrar. Montering av K5-logo dörrar, intill portar och hissar.

2019: Byte till Led-belysning i alla gemensamhetsutrymmen samt apparatrum och vindsutrymme.

2019: Montering av inomhustemperaturmätare i cirka hälften av alla lägenheter i syfte att förbättra styrningen av värmen.

2019: Nyckelfri entré färdigställdes. Brytskydd monterades på alla dörrar till källare, cykelrum och apparatrum.

Har du förslag på att förbättra informationen? 

Synpunkter och förslag på förbättringar av informationen tas tacksamt emot per e­-post till styrelsen@brfkajen5.se

Faktureringsadress:

Brf Kajen 5
NABO 111220, FE 258
105 69 Stockholm
Org. nr: 769621-9224