Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostad

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du först få uthyrningen beviljad av styrelsen.

Skicka din ansökan i god tid innan det datum du önskar hyra ut lägenheten från. Ansökan skickas till:

styrelsen@brfkajen5.se eller till föreningens brevlåda Brf Kajen 5, Årgångsgatan 1, 117 57 Stockholm

Riktlinjer för andrahandsupplåtelse

Enligt 30-31§§ i föreningens stadgar kan medlem hyra ut sin bostad i andrahand om giltigt skäl föreligger. Giltiga skäl är:

  • Ålder och sjukdom som föranleder boende på sjukhus eller annat boende
  • Tillfälligt arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan ort utom pendlingsavstånd
  • Längre utlandsvistelse – minst 3 månader
  • Pröva sammanboende
  • Upplåtelse till barn eller nära anhörig
  • Andra skäl kan vara att medlem skaffar lägenhet för att bo vid pensioneringen och kan få tillstånd att under tiden till pensionering hyra ut sin lägenhet. Pensionering skall i dessa fall vara nära förestående och det skall göras troligt att medlemmen kommer att flytta till lägenheten

Uthyrning till flera personer under uthyrningsperioden godtas inte – typ hotellverksamhet / AirBNB.

Generellt ges godkännande för 3-12 månader. Uthyrning under tre månader godkänns inte generellt, utan medlem måste inkomma med speciella argument för detta. Godkännande över 12 månader ges inte, utan en ny ansökan måste inkomma till styrelsen efter 12 månader. Undantag är om medlem erhållet t ex en tillfällig tjänst eller studier utanför hemorten varande mer än 1 år. Den skall då vidimeras med underskrift från företaget/skola eller kopia på avtal.

Uthyrning till juridisk person godkänns inte.

Medlem skall använda ansökningsblankett – Ansökan Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand.

Ett hyresavtal finns också nedan och skall användas när avtal med andrahandshyresgäst skall skrivas. Kopia av det bifogas till ansökan om uthyrning.

Om godkännande erhålls skall eventuell fullmakt skickas till föreningen.  Fullmakt återfinns nedan. Den används när medlemmen kommer att vistas på annan ort under andrahandsuthyrningsperioden. Fullmakten skall ges till person som föreningen kan kontakta och som kan agera i medlemmens intresse.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att meddela styrelsen om andrahandsuthyrningen upphör i förtid eller andrahandshyresgäst ändrats.

Tänk också på att kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid uthyrning i andra hand. Det är inte säkert att din hemförsäkring gäller om något händer när du hyr ut i andra hand.

Mallar/blanketter som ska användas

Avtal uthyrning andra hand

Fullmakt uthyrning andra hand

Ansökan Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Kostnad för andrahandsupplåtelse

Enligt 7 § stycke 11 i föreningens stadgar utgår en årlig avgift om 10% av prisbasbeloppet vid andrahandsupplåtelse. Beloppet påförs månatligen på medlemmens avgiftsavi under beviljad uthyrningstid.

Överklagan

Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrning kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättsinnehavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Medlemmens skyldigheter

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättsägaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid och att grannarna inte utsätts för störningar.