INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 1 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NR 1 2021

RESULTAT ENKÄT KAPITALTILLSKOTT

Det var 145 som svarade på enkäten om kapitaltillskott. Av dessa var 30 positiva till något av förslag 1 eller 2 medan 115 stycken svarade alternativ 3, det vill säga att man inte tycker det är ett bra förslag. 21 % för och 79 % emot gör att det inte finns någon anledning att ta upp förslaget på kommande årsmöte.  Tack för allas medverkan!

SORTERA DITT AVFALL

Det märks i våra soprum att många av oss tillbringar mer tid i hemmet. Avfall som kan sorteras som förpackningar av papper, plast, glas och metall ska sorteras ut från hushållsavfallet liksom tidningar, elavfall och matavfall. Det lilla som sedan blir kvar kan du lägga in hushållsavfallet/restavfallet. Läs på de nya skyltarna om du är osäker. Ju bättre vi blir på att sortera desto bättre både för miljön och för föreningens ekonomi.

RENOVERING OCH OMBYGGNAD

Styrelsen har märkt att det är flera boende som vill renovera och bygga om sina lägenheter och en hel del ombyggnader kräver styrelsens tillstånd. Vi har därför tagit fram regler för renovering och ombyggnad samt en blankett för att ansöka om tillstånd från styrelsen. Du hittar de dokumenten i appen TMPL under ”Bostad, Ansök om Renovering & Information” samt om du loggar in på  www.nabo.se.

HAR DU EN BRA IDÉ – SKRIV EN MOTION

Tiden går snabbt och i slutet av maj är det dags för årsmöte igen. Har du några bra idéer som du vill ska tas upp på årsmötet? Tips om hur du skriver en motion samt en enkel mall finns nu i appen TMPL under ”Fastigheten, Föreningen Brf Kajen 5” och om du loggar in på www.nabo.se. Förslag och förbättringar som inte kräver ett beslut på årsmötet skickar du till styrelsen@brfkajen5.se så tar vi upp de i styrelsen löpande.

 

Hälsningar styrelsen 2021-01-15