Motion angående bildande av en Aktivitetsgrupp

Motion angående bildande av en Aktivitetsgrupp

Bostadsrättsföreningen Kajen 5 har ett unikt vattennära läge. Föreningen har även ett fantastiskt läge nära såväl natur som stadsliv. Vi vill bilda en Aktivitetsgrupp, för att tillsammans bättre ta tillvara det unika läget och ge förutsättningar för aktiviteter i sjö, natur och stad.

Vi tror att en Aktivitetsgrupp i förningen skulle bidra till en ökad gemenskap inom föreningen. Vi lär känna varandra, vi kan hjälpa varandra och vi kan ha trevligt och utvecklas tillsammans. Det ger trygghet och mervärden i vårt boende. I lyckoforskning har granngemenskap visat sig vara viktig. Föreningen har närmare 200 medlemmar. Det är en stor resurs och ger var och en möjlighet att delta i den omfattning man själv önskar och även att välja att inte deltaga.

Vår vision är:
• Kajen 5 är en bostadsrättsförening med en tydlig profil
• Kajen 5 är en bostadsrättsförening med många möjligheter till aktiviteter och gemenskap
• Kajen 5 är en bostadsrättsförening som verkar för att Liljeholmskajen blir ett positivt och tryggt område att bo i
Detta ger mervärden för boende under boendetiden (livskvalitet/större möjlighet till aktiviteter) och vid en försäljning (högre försäljningspris).
Föreningen har stora gemensamma ytor i källaren; bl a en föreningslokal; och på gården som skulle kunna användas bättre, ge större mervärden och skapa gemensamma förutsättningar för aktiviteter i och runt huset.

Aktiviteter:
Vi, som står bakom motionen, träffades ursprungligen, för att prata om hur vi bättre kunde ta tillvara det unika vattennära läget/ge bättre förutsättningar för vattensport. Vårt förslag på aktiviteter:
• Kajak- och vattensportsrum/pool-uthyrning (att kunna gå direkt ut och sjösätta)
• Cykeltvätt och verkstad + en optimering av cykelrummen (underlätta för cyklandet)
• Bastu (efter löppass, kalla vinterdagar eller efter isbad)
• Vinkällare för lagring av viner (på anrika Vin & Sprits marker)
Aktiviteterna skulle kunna kombineras med kurser inom området t.ex. paddlingskurs, cykelservice, vinprovning mm.
• Andra förslag på aktiviteter är: verktygspool, bilpool, barnaktiviteter, gårdsfest, matsafari, bokklubb, odling i närområdet mm.
Alla boende i föreningen är välkomna att föreslå aktiviteter. Aktivitetsgruppen bidrar med samordning, kommunikation och ev. finansiering.

Organisation och ekonomi
Vi föreslår att en Aktivitetsgrupp bildas med 3 – 7 medlemmar. Styrelsen utser medlemmarna i Aktivitetsgruppen. I Aktivitetsgruppen skapas sedan undergrupper för ansvar för olika aktivitetsområden. Det är aktivitetsgruppen som håller ihop de olika aktiviteterna. Deltagare i de olika undergrupperna utses av Aktivitetsgruppen. Deltagarna i undergrupperna kan men behöver inte ingå i Aktivitetsgruppen.
Aktivitetsgruppen får en årlig investeringsbudget som godkänns vid årsmötet. Det behövs inledningsvis investeringar, för att skapa förutsättningar för de föreslagna aktiviteterna. Mot denna bakgrund föreslås årsmötet besluta om investeringar för två år framåt. I samband med godkännandet av Aktivitetsgruppens budget tas beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras och om vad som ska åstadkommas under de närmaste året/åren. Aktiviteter, vilka inte kostar mer än högst ett prisbasbelopp, se nedan, kan Aktivitetsgruppen besluta att dra igång.
Budgetförslag:
• År 2018 och 2019: X00 tkr avsätts för att kunna göra investeringar (se bilagt förslag till investeringar)
• De år behov av extra investeringsmedel inte finns: 100 tkr avsätts för drift, underhåll och mindre investeringar

Styrelsen är ytterst ansvarig och Aktivitetsgruppen äskar medel från styrelsen. Aktivitetsgruppen kan besluta om åtgärder sammanlagt motsvarande ett prisbasbelopp (ett prisbasbelopp = 45.500 kr år 2018). Aktivitetsgruppen återrapporterar varje kvartal till styrelsen. Föreningsstämman tar beslut om prioriteringar av aktiviteter och investeringsramar.
Aktivitetsgruppens första uppdrag är att ta fram ett förslag på hur föreningens gemensamma ytor kan disponeras, för att ge största möjliga funktionalitet och föreningsnytta. Förslaget ska godkännas av styrelsen, som skickar ut det på samråd till alla föreningsmedlemmar innan det antas.

Vi/undertecknande yrkar att föreningsstämman beslutar att
• Att bilda en Aktivitetsgrupp i enlighet med motionsskrivelsen
• Att Aktivitetsgruppen tar fram ett förslag på disponering av föreningens gemensamma ytor.
• Att initialt prioritera följande aktiviteter: Kajak, cykel, bastu och vinkällare
• Att föreningen tillför 700 tkr för investeringar i enlighet med bilagt förslag år 2018 och 250 tkr år 2019
• Att Aktivitetsgruppen tillförs en årlig budget om 100 tkr om inte annat beslutas vid årsmötet

Omid Azad (lgh …) Christina Cheng (lgh …) Lotta Lindstam (lgh …)

Ingrid Gullbrandz (lgh …) Tobias Eriksson (lgh …) Harald Liljedahl (lgh …)

Margareta Florestedt (lgh …)